سی پنل ایران

هاست سی پنل یک گیگ

PHP نسخه 7.2 و 5.6
پهنای باند ماهیانه 50 گیگ
کنترل پنل cpanel
سرور ایران

هاست سی پنل پنج گیگ

PHP نسخه 7.2 و 5.6
کنترل پنل cpanel
پهنای باند ماهیانه 50 گیگ
سرور ایران

هاست سی پنل ده گیگ

PHP نسخه 7.2 و 5.6
کنترل پنل cpanel
پهنای باند ماهیانه 50 گیگ
سرور ایران